Wat kan SCAG voor u betekenen?

Register

De SCAG beheert het register voor de therapeuten in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Het register kan door derden geraadpleegd worden om te zien of een therapeut is aangesloten bij de geschillencommissie.

Klachtenreglement

Als therapeuten heb je een schriftelijke regeling nodig voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Dit klachtenreglement is vastgesteld in overeenstemming met de representatieve patiënten/cliëntenorganisatie Zorgbelang Nederland.

Klachtenfunctionaris

Cliënten hebben recht op een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris die de cliënt zowel bij het formuleren van de klacht als bij het onderzoeken van oplossingen ondersteunt. De SCAG beschikt over een poule met klachtenfunctionarissen voor beroepsverenigingen en haar leden.

Geschillencommissie

Volgens de Wkkgz zijn therapeuten verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die erkend is door de minister van VWS. De SCAG heeft als brancheorganisatie voor de complementaire en alternatieve zorg in samenwerking met de stichting geschillencommissies voor consumentzaken (SGC) en de Consumentenbond de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen opgericht.

Wkkgz-fonds

SCAG heeft een Wkkgz-fonds ontwikkeld waar onder bepaalde voorwaarden zorgverleners en cliënten een beroep doen op kunnen doen wanneer de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de zorgverlener bepaalde kosten die worden gemaakt in het kader van de Wkkgz niet blijkt te dekken. Hiermee beschermt SCAG zorgverleners en cliënten tegen de onzekerheden die de nieuwe wet met zich meebrengt.

VIM-register

SCAG biedt zelfstandige zorgprofessionals in de complementaire alternatieve gezondheidszorg de mogelijkheid  om geheel anoniem te voldoen aan deze wettelijke eis van VIM-registratie. Via het online VIM-register kunt u veilig en snel (bijna)incidenten melden.

Voorlichting en workshops

SCAG verzorgt voor beroepsverenigingen en geregistreerde therapeuten diverse workshop. Daarnaast publiceert zij ook folders over haar dienstverlening en artikelen ten behoeve van de kwaliteit van zorg in de complementaire sector.

Vertrouwenspersoon

Omdat de praktijk leert dat een geschil vaak een behoorlijke emotionele impact heeft biedt SCAG de zorgverlener gratis een vertrouwenspersoon aan wanneer de klacht wordt voorgelegd aan de geschillencommissie. Deze functionaris staat de therapeut bij met mentale ondersteuning. Wanneer de inzet van de vertrouwenspersoon ook in een eerder stadium gewenst is deze op verrichtingen basis beschikbaar.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”