Wat kan SCAG voor u betekenen?

SCAG biedt een compleet dienstenpakket, waarmee u als zorgaanbieder in de complementaire zorg voldoet aan alle regels van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). En SCAG doet meer.

Register van aangesloten zorgaanbieders

SCAG beheert een register van aangesloten zorgaanbieders. Het register kan worden geraadpleegd door mensen die willen weten of een zorgbieder voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz

Klachtenreglement

Zorgaanbieders moeten op grond van de Wkkgz een reglement hebben voor laagdrempelige opvang en behandeling van klachten. De SCAG heeft zo’n reglement gemaakt voor de aangesloten zorgaanbieders en beroepsverenigingen. Het reglement is getoetst en geaccordeerd door patiënten/cliëntenorganisatie, zoals de wet voorschrijft. Voor de SCAG is dit de organisatie Zorgbelang Inclusief.

Klachtenfunctionaris

Cliënten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en bij het zoeken naar een oplossing. SCAG beschikt over een poule van deskundige klachtenfunctionarissen. De inzet van de klachtenfunctionaris loopt via uw beroepsvereniging.

Geschillencommissie

Volgens de Wkkgz zijn zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die is erkend door het ministerie van VWS. 
De SCAG heeft samen met cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg opgericht. Vanaf 1 januari 2021 behandelt deze commissie de geschillen van SCAG geregistreerden. Zie haar site


Wkkgz-fonds

SCAG heeft een Wkkgz-fonds waar zorgaanbieders en cliënten een beroep op kunnen doen als ze door een klacht financiële schade oplopen. Hiermee beschermt SCAG zorgaanbieders en cliënten tegen de onzekerheden die de wet met zich meebrengt.

VIM-register

De SCAG heeft een register voor Veilig Incidenten Melden (VIM). Aangesloten zorgaanbieders kunnen hier kosteloos, eenvoudig en anoniem (bijna) incidenten melden, zoals de Wkkgz voorschrijft.

Deskundigheidsbevordering

SCAG zet zich in voor de kwaliteit van de complementaire zorg. Daarom verzorgen we voor beroepsverenigingen en aangesloten zorgaanbieders workshops. Zo is het mogelijk om op verzoek een workshop te volgen over de Wkkgz.

Kijk hier voor het overzicht van webinars die binnenkort worden gegeven.

Vertrouwenspersoon

Omdat een geschil een grote emotionele impact kan hebben, biedt SCAG aangesloten zorgaanbieders gratis ondersteuning door een vertrouwenspersoon aan wanneer de klacht wordt voorgelegd aan de geschillencommissie. Deze functionaris staat de zorgaanbieder bij met mentale ondersteuning. Wanneer de inzet van de vertrouwenspersoon ook in een eerder stadium gewenst is deze op verrichtingen basis beschikbaar.

Klachtencommissie Jeugdwet

De Wkkgz geldt niet voor aanbieders van jeugdhulp. Deze vallen onder een andere wet, de Jeugdwet. Voor klachten die onder de Jeugdwet vallen heeft de SCAG sinds 2018 een onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet, die zij via een overeenkomst met Zorgbelang kan inschakelen.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”