De diensten van de SCAG

De SCAG biedt een compleet dienstenpakket, waarmee u als zorgaanbieder in de complementaire zorg voldoet aan alle regels van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). En de SCAG doet meer.

Klachtenregeling

Zorgaanbieders moeten op grond van de Wkkgz een regeling hebben voor laagdrempelige opvang en behandeling van klachten. De SCAG heeft zo’n regeling opgesteld voor de aangesloten zorgaanbieders en beroepsverenigingen. Deze regeling is getoetst en geaccordeerd door patiënten/cliëntenorganisatie, zoals de wet voorschrijft. Voor de SCAG is dit de organisatie Zorgbelang Inclusief.

 

Lees meer

Klachtenfunctionaris

Cliënten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

De SCAG beschikt over een poule van deskundige klachtenfunctionarissen. De inzet van de klachtenfunctionaris vindt plaats nadat een beroepsvereniging een klacht over een zorgaanbieder heeft ingediend bij de SCAG. De coördinator klachtenfunctionarissen van de SCAG zet dan een klachtenfunctionaris in.

Geschillencommissie

Zorgaanbieders zijn op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die is erkend door het ministerie van VWS. 
De SCAG heeft samen met cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg opgericht. Deze behandelt de geschillen van SCAG geregistreerden. 
Zie: Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg

 

Klachtencommissie Jeugdwet

De Wkkgz geldt niet voor jeugdhulp die valt onder de jeugdwet. De jeugdwet hanteert andere regels en gaat uit van een klachtencommissie die klachten van cliënten behandelt. De SCAG heeft daarom een klachtencommissie Jeugdwet opgezet. Namelijk de OKJ, Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet. Zie voor meer informatie over deze klachtencommissie en het klachtenreglement
de website van de OKJ.  

Als u via een beroepsvereniging bij de SCAG bent aangesloten, kunt u de Klachtenregeling voor behandeling van klachten die onder de Jeugdwet vallen, downloaden.

Vertrouwenspersoon

Omdat een geschil een grote emotionele impact kan hebben, biedt SCAG aangesloten zorgaanbieders gratis ondersteuning door een vertrouwenspersoon aan wanneer de klacht wordt voorgelegd aan de geschillencommissie. Deze functionaris staat de zorgaanbieder bij met mentale ondersteuning. Wanneer de inzet van de vertrouwenspersoon ook in een eerder stadium gewenst is deze op verrichtingen basis beschikbaar.

VIM-register

De SCAG heeft een register voor Veilig Incident Melden (VIM). Aangesloten zorgaanbieders kunnen hier kosteloos, eenvoudig en anoniem (bijna) incidenten melden, zoals de Wkkgz voorschrijft.

 

Lees meer

Deskundigheidsbevordering

De SCAG zet zich in voor de kwaliteit van de complementaire zorg. Daarom verzorgen we voor beroepsverenigingen en aangesloten zorgaanbieders workshops. Zo is het mogelijk om op verzoek een workshop te volgen over de Wkkgz. Ook over het Professioneel omgaan met klachten of Het delen van informatie met derden zijn workshops georganiseerd. 

Kijk hier voor het overzicht van webinars die binnenkort worden gegeven.

Register van aangesloten zorgaanbieders

De SCAG beheert een register van aangesloten zorgaanbieders. Het register kan worden geraadpleegd door mensen die willen weten of een zorgaanbieder voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz. Dat wil zeggen de beschikking heeft over een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. 

Wkkgz-fonds

De SCAG heeft een Wkkgz-fonds waar zorgaanbieders en cliënten een beroep op kunnen doen als ze door een klacht financiële schade oplopen. Hiermee beschermt SCAG zorgaanbieders en cliënten tegen de onzekerheden die de wet met zich meebrengt.