VIM-register

Veilig incident melden

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) geldt voor alle zelfstandig werkende zorgaanbieders de verplichting Veilig Incidenten Melden (VIM). De Wkkgz vraagt u als zorgaanbieder om (bijna-)incidenten te beschrijven en analyseren, zodat u ervan kunt leren en zodat ook andere zorgaanbieders ervan kunnen leren. Het doel is herhaling in de toekomst voorkomen en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Het VIM-register van de SCAG stelt u in staat om eenvoudig en anoniem te voldoen aan de wettelijke eis van incidentregistratie. Daarbij kan de SCAG door het grote aantal aangesloten zorgverleners uit de complementaire en alternatieve sector trends signaleren. Ook hier staat het leren van (bijna-)incidenten centraal.

Persoonsgegevens en incidentinformatie zijn beschermd

Meldt u een incident in het SCAG VIM-register dan worden uw gegevens veilig opgeslagen in uw “Mijn SCAG”.  Dit houdt in:

  • De gegevens worden nooit aan derden verstrekt
  • Gemelde incidenten zijn altijd 100% anoniem voor de SCAG
  • De SCAG ontvangt alleen geanonimiseerde data ten behoeve van preventie; Het leren van incidenten
  • De ontvangen data wordt uitsluitend gebruikt voor preventie. Er is geen relatie met de verzekering of de verzekerde
  • Uw geanonimiseerde incidentmeldingen blijven bij opzeggen onderdeel van de database (ten behoeve van de preventie)

Wat zijn (bijna) incidenten?

De Wkkgz verstaat onder een incident 'Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.' Een incident kán dus zonder gevolgen zijn. Van een bijna-incident is sprake als een gebeurtenis wel goed is afgelopen, maar het mis had kúnnen gaan

In de Wkkgz staat: 

  1. alle incidenten moeten worden opgenomen in het systeem van veilig incident melden, met het doel om daarvan te leren (artikel 9);
  2. incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of in de toekomst kunnen hebben, moeten aan de cliënt worden gemeld en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het cliëntendossier (artikel 10);
  3. incidenten die hebben geleid tot de dood of ernstige gevolgen voor de cliënt moeten aan de IGZ gemeld worden als calamiteit (artikel 11).

De inspectie vraagt geen incidentenregisters op. Ook het openbaar ministerie heeft geen inzage in uw incidentenregister, tenzij de rechter dat beveelt. Dit komt alleen in uitzonderlijke situaties voor.

Incidentbespreking

De Wkkgz vraagt zorgaanbieders om geregeld incidentbesprekingen te houden. Tijdens zo’n bespreking analyseren zorgaanbieders met elkaar wat er (bijna) is misgegaan en op welke wijze herhaling kan worden voorkomen.

U kunt als zorgaanbieder uw eigen ‘incidentgroep’ samenstellen. Dat kan een intervisiegroep zijn, een groep van samenwerkende collega’s in uw regio of een groep die is ingesteld door uw beroepsorganisatie.

Om tot een zinvolle bespreking te kunnen komen, zal in de incidentgroep een veilig klimaat moeten worden gecreëerd. Daarom is het voorwaarde dat de deelnemers aan de incidentgroep een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

De incidentgroep houdt zich niet bezig met onderzoek naar verwijtbaarheid / de schuldvraag. Ook het afhandelen van klachten of schadevraagstukken hoort niet bij de incidentgroep thuis. Bij het bespreken van (bijna-)incidenten gaat het uitsluitend om de vraag hoe herhaling kan worden voorkomen en hoe de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd.

Heeft u te maken met een (bijna) incident?

Registreer het (bijna-)incident in het VIM-register. Bespreek de gebeurtenis met uw incidentgroep. Bespreek de gebeurtenis ook met de betreffende cliënt, en voeg een beschrijving toe in diens dossier.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte de Handreiking leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders. U kunt de handreiking hier downloaden.