Veilig incident melden

Waarom een VIM-Register?
Sinds 1 juli 2016 geldt vanuit de Wkkgz voor alle zelfstandig werkende zorgprofessionals en praktijkhouders de verplichting Veilig Incidenten Melden (VIM). De Wkkgz vraagt u om (bijna)incidenten te onderzoeken, te analyseren, te delen binnen uw praktijk en ze vast te leggen zodat er van geleerd kan.

Waarom een SCAG VIM-Register?
SCAG biedt zelfstandige zorgprofessionals in de complementaire alternatieve gezondheidszorg dé mogelijkheid  om geheel anoniem te voldoen aan deze wettelijke eis van VIM-registratie. Via het online VIM-register kunt u veilig en snel (bijna)incidenten melden. Het register is gratis.
Daarbij haalt de SCAG door het grote aantal therapeuten dat bij haar is geregistreerd, trends en risico’s uit de verzamelde (anonieme) informatie. Dit is wat de Wkkgz ook beoogt met het VIM-register. Zo maken we samen de zorg veiliger en beter.

Persoonsgegevens en incidentinformatie zijn beschermd

Meldt u een incident in het SCAG VIM-register dan worden uw gegevens veilig opgeslagen in uw “Mijn SCAG”.  Dit houdt in:

 • De gegevens worden nooit aan derden verstrekt
 • Gemelde incidenten zijn altijd 100% anoniem voor de SCAG
 • SCAG ontvangt alleen geanonimiseerde data ten behoeve van preventieadvies
 • De ontvangen data wordt uitsluitend gebruikt voor preventiedoeleinden en er is geen relatie met de verzekering of de verzekerde
 • Uw incidentmeldingen worden bij opzeggen geanonimiseerd en blijven op die manier onderdeel van de database (ten behoeve van de kwaliteit van het platform)

Wat zijn incidenten?

Onder incident wordt verstaan: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’.
De gevolgen van een incident kunnen dus variëren van geen gevolgen voor de cliënt tot merkbare gevolgen tot ernstige gevolgen.  Of een bijna incident als het maar nèt goed is afgelopen.
Op het moment dat zaken (bijna) fout gaan of anders lopen dan verwacht, dan zijn daar lessen uit te trekken om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt, of dat bij anderen hetzelfde gebeurt. Openheid over incidenten en ze bespreken  is daarom essentieel.

In de Wkkgz staat  over incidenten?

 1. alle incidenten moeten worden opgenomen in het systeem van veilig incident melden, met het doel om daarvan te leren (artikel 9);
 2. incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of in de toekomst kunnen hebben, moeten aan de cliënt worden gemeld en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het cliëntendossier (artikel 10);
 3. incidenten die hebben geleid tot de dood of ernstige gevolgen voor de cliënt moeten aan de IGZ gemeld worden als calamiteit (artikel 11).

Incidentbespreking

Het doel van de incidentbespreking is:
 1. te analyseren wat er (bijna) is misgegaan en op welke wijze kan worden voorkomen dat een vergelijkbaar incident zich nogmaals voordoet;
 2. het bewaken en bevorderen van kwaliteit van uw eigen praktijk door het toepassen van veranderingen in de geboden zorg naar aanleiding van een incident;
 3. samen met collega’s aan de hand van de gebeurtenis te bezien of er structurele oorzaken zijn aan te merken die bijsturing, dan wel verbetering behoeven.

 

Incidentgroep op basis van vertrouwen en veiligheid
Om met collega’s de incidenten te kunnen bespreken, zijn vertrouwen en veiligheid de onontbeerlijke voorwaarden. Daarom kunt u uw eigen incidentgroep samenstellen. Dat kan, een groep van samenwerkende collega’s in uw regio zijn of een groep die is samengesteld door uw beroepsorganisatie. Maar ook uw intervisiegroep is mogelijk. U zou van het incident-bespreken een vast onderdeel kunnen maken van de bijeenkomsten van uw intervisiegroep. Een aantal voorwaarden:
 • Alle deelnemers aan de incidentgroep verklaren geheimhouding te betrachten van wat in de incidentgroep wordt besproken. 
 • Het bespreken van de incidenten mag nooit leiden tot het stellen van een schuldvraag. Het gaat uitsluitend om het zoeken naar hoe incidenten kunnen worden voorkomen en hoe de zorgverlening veiliger kan worden georganiseerd.
 • Het is het beleid van IGZ om geen incidentenregisters op te vragen bij de zorgverlener. Ook het OM heeft geen inzage in uw incidentenregister, tenzij de rechter dat (in uitzonderlijke situaties) beveelt.

Taken van de incidentgroep

 1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin het onderling bespreken van een (bijna)incident mogelijk is;
 2. Het analyseren van het (bijna)incident en het geven van adviezen ter verbetering van de kwaliteit van de situatie.

NIET tot het takenpakket van een incidentgroep behoort:

 1. Onderzoek naar verwijtbaarheid van een incident;
 2. Onderzoek naar complicaties/calculated risks;
 3. Registreren en beschikbaar stellen van gegevens in geval van juridische aansprakelijkheid dan wel tuchtrechtelijke procedures;
 4. Gegevens ter beschikking stellen aan de inspecteur voor de Gezondheidszorg;
 5. Afhandeling van klachten;
 6. Afhandeling van schade.

Taken voor de therapeut
1. U bespreekt het incident met uw incidentgroep, registreert het incident en voegt het in het dossier van betreffende cliënt.  En u doet melding van het incident in het VIM-register.

Handreiking “leren van incidenten” voor kleine zorgaanbieders


Voor meer informatie over veilig incident melden schreef het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport een heldere handreiking die u hier kunt Downloaden.

Veilig Incident Melden

Via "Mijn SCAG" kunt u een (bijna)incident melden in uw eigen VIM-register. 

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”