Klachten en geschillen Wkkgz

Op deze pagina leest u meer over klachten en geschillen. En aan welke wetgeving u als therapeut volgens de Wkkgz moet voldoen. De Inspectie van de gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op naleving van de Wkkgz. De Wkkgz stelt met betrekking klachten en geschillen:

 • De therapeut dient ‘goede zorg’ te leveren.
 • De therapeut dient een klachtenregeling te beschikken.
 • De therapeut dient de cliënt een onafhankelijke klachtenfunctionaris te kunnen toewijzen.
 • De therapeut dient zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.
De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders

De wet geldt voor alle zorgverleners. Ook voor solistisch werkende zorgverleners en aanbieders van niet-reguliere zorg. Voor u dus als therapeut in de complementaire- en alternatieve zorg. Speciaal voor de therapeuten in uw sector heeft de minister van VWS de geschillencommissie voor de complementaire en alternatie geneeswijzen erkend.

Verplicht: laagdrempelige klachten- en geschillenregeling

Therapeuten moeten een schriftelijke regeling treffen voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Deze regeling dient in samenspraak met vertegenwoordigers van cliënten/patiënten tot stand zijn gekomen. De SCAG heeft deze klachtenregeling voor de bij haar aangesloten therapeuten en beroepsverenigingen laten toetsen en accorderen door een patiëntenorganisatie. Zie ook het Klachtenreglement. Als u bij de SCAG bent aangesloten, kunt u dit reglement i.s.m. SCAG voor uw eigen beroepsvereniging invullen en gebruiken.

Verplicht: klachtenfunctionaris

De Wkkgz stelt dat iedere therapeut een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen toewijzen aan de cliënt. Deze klachtenfunctionaris adviseert de cliënt bij het indienen van een klacht. Ook ondersteunt hij de cliënt bij zowel het formuleren van de klacht als bij het onderzoeken van oplossingen. De klacht moet binnen zes weken zijn afgehandeld, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging van vier weken.

De SCAG beschikt over een poule met klachtenfunctionarissen voor beroepsverenigingen en hun leden. Deze speciaal hiervoor opgeleide en gekwalificeerde klachtenfunctionarissen zijn inzetbaar op verrichtingenbasis. Het belangrijkste voordeel is dat beroepsverenigingen en hun leden niet meer zelf hoeven te beschikken over een klachtenfunctionaris, maar gebruik kunnen maken van de poule van de SCAG. Meer info over het inzetten van de klachtenfunctionarissen van de SCAG.

Verplicht: aansluiting bij geschilleninstantie

Volgens de Wkkgz zijn therapeuten verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die erkend is door de minister van VWS. De SCAG heeft als brancheorganisatie voor de complementaire en alternatieve zorg in samenwerking met de stichting geschillencommissies voor consumentzaken (SGC) en de Consumentenbond de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen opgericht. Bekijk het reglement van deze geschillencommissie. De SCAG is erkend door het ministerie.

Wanneer de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een passende oplossing leidt kan de klacht aan een onafhankelijke geschilleninstantie worden voorgelegd. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. De geschilleninstantie kan een vergoeding van geleden schade toekennen tot € 25.000,-. Cliënten melden hun klacht of geschil aan via de website van de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

SCAG: speciaal voor therapeuten in het complementaire veld

De SCAG is speciaal opgericht voor de therapeuten in het complementaire veld. Door uw registratie bij de SCAG beschikt u over een professionele en deskundige geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS. Bent u als therapeut in deze sector nog niet bij de SCAG aangesloten? Doe dat dan nu. 

Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie
 • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
 • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
 • Onvoldoende zorgverlening.
 • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
 • Onjuiste beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
 • Geen goed behandelplan.
 • Geen goede zorg na de behandeling.
Dit doet de geschillencommissie

Let op: dit doet de geschillencommissie, dus niet de SCAG. 

 • Het lost klachten en geschillen op zonder tussenkomst van een rechter.
 • Het oordeelt eenvoudig, zorgvuldig, deskundig, onafhankelijk en onpartijdig.
 • Het oordeel is bindend.
 • Het kan een vergoeding van geleden schade toekennen tot maximaal€ 25.000,-.
 • Het komt binnen zes maanden tot een uitspraak.
 • Het heeft een openbaar reglement.
 • Het heeft een openbaar register van de aangesloten zorgverleners.
 • Het rapporteert jaarlijks aan de Inspectie voor de gezondheidszorg.
 • Het publiceert de uitspraken geanonimiseerd.
Geschillencommissie versus tuchtcollege

Waar de instelling van een geschillencommissie op grond van de wet is voorgeschreven, is er geen wettelijke verplichting voor het instellen van een tuchtcollege. Dat neemt niet weg dat een groot aantal van de aangesloten therapeuten bij de SCAG ook gebonden is aan de beroepscode of het kwaliteitsregister waarbij de therapeut is aangesloten.  De SCAG heeft hier geen enkele bemoeienis mee. Voor vragen over tuchtrecht kunt u terecht bij de beroepsorganisatie of instantie waarbij de therapeut is aangesloten.

Ik wil me collectief of individueel aansluiten